bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Ammon Zeus Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Ammon Zeus Hotel - Халкидики / Касандра, Калитея

Празници - Намаления и промоции

332лв
299лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1221лв
1047лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-14%
580лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро

Хотел Ammon Zeus е крайбрежен хотел, разположен непосредствено до чистия пясъчен плаж на Калитеа. Стаите на Ammon Zeus хотел имат прекрасна гледка към тюркоазеносините води и безкрайния пясъчен плаж, обхващащ частта от брега на Касандра около Калитеа. Хотелът е с обща площ от 5000 кв.м., а околоностите му предлагат множество ресторанти, барове и магазини. Ресторантът на хотела и рецепцията са изцяло реновирани през 2013г.

Местоположение на Ammon Zeus Hotel, Халкидики

Летището на Солун е само на около 80 км от хотела. Хотел Ammon Zeus е само на няколко крачки от ясното синьо море. Плажът е многократно наградени със син флаг на ЕС като един от най-чистите плажове. Хотел Ammon Zeus се намира само на пет минути пеша от центъра на Калитеа - един от най-оживените курорти на Халкидики, където можете да намерите много ресторанти, кафенета, магазини, бутици, клубове и барове и т.н. Нощният живот на Калитеа е най-интензивен в Халкидики.
Местоположението на хотела е и с археологическо значение, защото древния храм на Бог Амон Зевс се намира точно до него. На мястото където е построен Ammon Zeus Hotel се е намирал руски православен манастир. Фрагменти от стените на манастира са използвани за изграждането на хотела. Черквата Свети Пантелеймон построена през 1865 г. останала като част от манастира се намира на територията ха хотела и може да бъде посетена от гостите.

Адрес: Калитея, Greece

Удобства в Ammon Zeus Hotel

Гостите могат да ползват безплатен WiFi интернет в общите части.
Съоръжения и услуги:
- Басейн, Бар, Сауна, Хамам, Джакузи, Фитнес, Игрище, Караоке, Пране и гладене, Наемане на кола, Водни спортове (в близост), Ресторант, Бар на басейна. Шезлонги и чадъри, както и водни ски, джет ски и морски велосипеди се предлагат под наем на плажа. Барът на басейна и на плажа осигуряват на посетителите освежаващи напитки и леки закуски.
Настаняване:
Час на настаняване: 14:00
Час на напускане: 12:00
Хотелът работи от 28 април до 20 октомври

Стаи и настаняване в Ammon Zeus Hotel

Ammon Zeus има 112 стандартни стаи и 14 фамилни стаи. От стаята си можете да се насладите на панорамна гледка към залива.

Хранене, ресторанти и барове в Ammon Zeus Hotel

Ресторантът на хотела предлага традиционни гръцки ястия, приготвени от пресни продукти местно производство.

Почивка и забавления в Ammon Zeus Hotel

Хотелът разполага със СПА център с хидромасажна вана и малка фитнес зала, както и басейн с лятна тераса.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

499лв
424лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
775лв
692лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-11%
1164лв
1106лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1107лв
974лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
598лв
524лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-13%
1558лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1934лв
1838лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
1629лв
1548лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
996лв
880лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
886лв
786лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-11%
1862лв
1769лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
328лв
279лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2327лв
2211лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
2095лв
1990лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
1396лв
1327лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
399лв
339лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1001лв
851лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
299лв
254лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1354лв
1286лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
715лв
608лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
299лв
269лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
858лв
729лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1144лв
1079лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-6%
1156лв
983лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1161лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
967лв
919лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
1285лв
1105лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-14%
1741лв
1654лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1547лв
1470лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
1997лв
1897лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
698лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
514лв
437лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
8359лв
7524лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
385лв
328лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
774лв
735лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
715лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
899лв
810лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1308лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1925лв
1829лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1745лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2560лв
2432лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
931лв
884лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
698лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
385лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4974лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1396лв
1327лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
4670лв
4203лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
3258лв
2933лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1308лв
1178лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
349лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
5213лв
5064лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-3%
3724лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1868лв
1681лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
3472лв
3125лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1396лв
1256лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1978лв
1780лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2350лв
2141лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-9%
1175лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1558лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
523лв
497лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1425лв
1354лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
2443лв
2304лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-6%
2327лв
2095лв
10-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
10561лв
10033лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1253лв
1127лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1754лв
1578лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
5012лв
4511лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
3258лв
2932лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
989лв
890лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1959лв
1665лв
21-25 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
514лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
477лв
454лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1221лв
1186лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-3%
1221лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1629лв
1466лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
5799лв
5219лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2192лв
1973лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
4833лв
4591лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
642лв
546лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1001лв
915лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-9%
1105лв
10-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1658лв
1575лв
15-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1919лв
1823лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
1018лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
872лв
829лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
2708лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
698лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1571лв
1431лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-9%
1396лв
1257лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
3365лв
3029лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2148лв
1933лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
4510лв
4059лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1645лв
1398лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
997лв
848лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
399лв
359лв
6-8 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
299лв
254лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1532лв
1302лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1001лв
865лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-14%
1028лв
938лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-9%
1542лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1105лв
1050лв
15-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
2511лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2443лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
7448лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
10427лв
9905лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
3724лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3095лв
2-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2850лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1047лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3866лв
3480лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3866лв
3673лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
6296лв
5981лв
16-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
3258лв
2933лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
2598лв
2338лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
6158лв
5542лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1754лв
1578лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1879лв
1691лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
3006лв
2706лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
4384лв
3946лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
3132лв
2819лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1629лв
1466лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1396лв
1327лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1164лв
1047лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
3025лв
2723лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1454лв
1309лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1105лв
995лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2093лв
1832лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-13%
3197лв
2717лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
756лв
642лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1406лв
1195лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1028лв
925лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
899лв
765лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1001лв
851лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
385лв
328лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
899лв
810лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
899лв
861лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-4%
2056лв
1876лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-9%
899лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
514лв
9-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1028лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
257лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
771лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
385лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5574лв
5295лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
1047лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2234лв
2011лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
5213лв
4953лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1629лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
872лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2671лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2226лв
2114лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1047лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5958лв
5660лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1047лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2226лв
2114лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
3116лв
2960лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1396лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2321лв
2205лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
1547лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5213лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5435лв
5339лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-2%
10268лв
9688лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-6%
2833лв
2782лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-2%
2321лв
2205лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
6624лв
6292лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
1396лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1978лв
1815лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
3272лв
2982лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-9%
4509лв
4102лв
9-17 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-9%
2676лв
2543лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
2900лв
2610лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2793лв
2653лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1536лв
1382лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
11080лв
9972лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
2828лв
2546лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
2971лв
2674лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1235лв
1111лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3758лв
3382лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
7393лв
6654лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
3508лв
3157лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1253лв
1127лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
3508лв
3157лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1650лв
1567лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1199лв
1139лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
5978лв
5680лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
1647лв
1565лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1629лв
1466лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
6766лв
6428лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
3866лв
3673лв
19-23 Авг
4 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
2793лв
2514лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
3374лв
3037лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1455лв
1309лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2036лв
1832лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
3955лв
3560лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1047лв
942лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
4912лв
4421лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
698лв
628лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1659лв
1410лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
775лв
659лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
199лв
170лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
499лв
424лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
698лв
628лв
11-18 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1069лв
962лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
842лв
758лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1856лв
1670лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
899лв
765лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1028лв
925лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
899лв
810лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1028лв
925лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1285лв
1156лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1156лв
996лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-14%
899лв
810лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
572лв
486лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
771лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
899лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
771лв
707лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
899лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
385лв
353лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
642лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
899лв
854лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
899лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
899лв
854лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
771лв
13-19 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
642лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
514лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
991лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1037лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
303лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2442лв
2233лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-9%
1745лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2442лв
2320лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
774лв
696лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1745лв
1605лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1047лв
942лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
2442лв
2320лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1047лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1745лв
1640лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-6%
3053лв
2900лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
2791лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1745лв
1657лв
26.06-06.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
872лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2442лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
349лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
523лв
28.06-01.07
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
872лв
29.06-03.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1745лв
1657лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
1047лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1745лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3482лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1047лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1745лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
523лв
497лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1396лв
4-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1164лв
1047лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
3258лв
3095лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1164лв
1047лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2560лв
2304лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
3584лв
3405лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
1536лв
1459лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
1164лв
1047лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1629лв
1466лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3491лв
3142лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2793лв
2514лв
18-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1024лв
973лв
20-24 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1683лв
1514лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
3365лв
3029лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1199лв
1139лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
2335лв
2101лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2900лв
2755лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
5424лв
5153лв
22.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
5462лв
5189лв
23.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
1736лв
1649лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
2170лв
1953лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
3508лв
3157лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1253лв
1190лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
1002лв
902лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2505лв
2255лв
25-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2004лв
1904лв
27-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
2192лв
1973лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
3006лв
2706лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1503лв
1353лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
7267лв
6904лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1754лв
1666лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
2750лв
2475лв
1-5 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
2004лв
1904лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
2505лв
2255лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
5011лв
4760лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
1253лв
1190лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
5942лв
5348лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
4510лв
4059лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2953лв
2658лв
8-20 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2720лв
2448лв
8-19 Авг
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
5011лв
4510лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
3401лв
3061лв
13-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1915лв
1724лв
14-22 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
3258лв
2933лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2036лв
1833лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
1396лв
1327лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
2269лв
2042лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2269лв
2042лв
25.08-05.09
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
233лв
209лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1629лв
1466лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
640лв
576лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1338лв
1195лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-11%
1629лв
1547лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1163лв
1105лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
1221лв
1073лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
1221лв
1099лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1047лв
890лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1396лв
1326лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
872лв
829лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1047лв
890лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1221лв
1038лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1221лв
1038лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1217лв
1034лв
17-25 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
997лв
848лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1446лв
1229лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
969лв
823лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1550лв
1384лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-11%
698лв
593лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
2987лв
2689лв
9-16 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2987лв
2689лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
82007лв
76912лв
23.05-30.08
2 възрастни, 2 деца

99 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-6%
2211лв
1990лв
1-5 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
5719лв
5433лв
10-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
4422лв
10-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4422лв
4201лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
2764лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5766лв
18-26 Юни
4 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3445лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1060лв
18-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5213лв
4767лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-9%
2979лв
2681лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
3116лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2036лв
1934лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
7448лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3724лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5213лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5213лв
4953лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1354лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2671лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5213лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1161лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
580лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1018лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2850лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4469лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5213лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5435лв
5339лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-2%
4469лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2234лв
5-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1338лв
1222лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-9%
3607лв
3281лв
9-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-9%
3927лв
3578лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-9%
967лв
13-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
7732лв
6959лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
6766лв
6089лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
4833лв
4350лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
3866лв
3480лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
2989лв
2690лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
9326лв
8393лв
22-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
5191лв
4932лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
7303лв
6573лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
10561лв
10033лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
6337лв
5703лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
6337лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5281лв
4753лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
6337лв
6020лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
8091лв
7282лв
13-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
5213лв
4953лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
3724лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2134лв
1814лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Ammon Zeus, Ammon Zeus halkidiki, Ammon Zeus kasandra, Ammon Zeus greece, Ammon Zeus халкидики, Ammon Zeus касандра, Ammon Zeus гърция, Ammon Zeus калитея, Ammon Zeus kalithea, Ammon Zeus 2022, Ammon Zeus цени, Ammon Zeus мнения, Ammon Zeus цени 2022, Ammon Zeus лято 2022, Ammon Zeus ранни записвания, Ammon Zeus last minute, Ammon Zeus Hotel, Ammon Zeus Hotel halkidiki, Ammon Zeus Hotel kasandra, Ammon Zeus Hotel greece, Ammon Zeus Hotel халкидики, Ammon Zeus Hotel касандра, Ammon Zeus Hotel гърция, Ammon Zeus Hotel калитея, Ammon Zeus Hotel kalithea, Ammon Zeus Hotel 2022, Ammon Zeus Hotel цени, Ammon Zeus Hotel мнения, Ammon Zeus Hotel цени 2022, Ammon Zeus Hotel лято 2022, Ammon Zeus Hotel ранни записвания, Ammon Zeus Hotel last minute, амон зевс, амон зевс халкидики, амон зевс касандра, амон зевс гърция, амон зевс калитея, амон зевс цени, амон зевс мнения, амон зевс цени 2022, амон зевс лято 2022, амон зевс ранни записвания, хотел амон зевс, хотел амон зевс халкидики, хотел амон зевс касандра, хотел амон зевс гърция, хотел амон зевс калитея, хотел амон зевс цени, хотел амон зевс мнения, хотел амон зевс цени 2022, хотел амон зевс лято 2022, хотел амон зевс ранни записвания, амон зеус, амон зеус халкидики, амон зеус касандра, амон зеус гърция, амон зеус калитея, амон зеус цени, амон зеус мнения, амон зеус цени 2022, амон зеус лято 2022, амон зеус ранни записвания, хотел амон зеус, хотел амон зеус халкидики, хотел амон зеус касандра, хотел амон зеус гърция, хотел амон зеус калитея, хотел амон зеус цени, хотел амон зеус мнения, хотел амон зеус цени 2022, хотел амон зеус лято 2022, хотел амон зеус ранни записвания

cache load