bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Ammon Zeus Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Ammon Zeus Hotel - Халкидики / Касандра, Калитея

Хотел Ammon Zeus е крайбрежен хотел, разположен непосредствено до чистия пясъчен плаж на Калитеа. Стаите на Ammon Zeus хотел имат прекрасна гледка към тюркоазеносините води и безкрайния пясъчен плаж, обхващащ частта от брега на Касандра около Калитеа. Хотелът е с обща площ от 5000 кв.м., а околоностите му предлагат множество ресторанти, барове и магазини. Ресторантът на хотела и рецепцията са изцяло реновирани през 2013г.

Местоположение на Ammon Zeus Hotel, Халкидики

Летището на Солун е само на около 80 км от хотела. Хотел Ammon Zeus е само на няколко крачки от ясното синьо море. Плажът е многократно наградени със син флаг на ЕС като един от най-чистите плажове. Хотел Ammon Zeus се намира само на пет минути пеша от центъра на Калитеа - един от най-оживените курорти на Халкидики, където можете да намерите много ресторанти, кафенета, магазини, бутици, клубове и барове и т.н. Нощният живот на Калитеа е най-интензивен в Халкидики.
Местоположението на хотела е и с археологическо значение, защото древния храм на Бог Амон Зевс се намира точно до него. На мястото където е построен Ammon Zeus Hotel се е намирал руски православен манастир. Фрагменти от стените на манастира са използвани за изграждането на хотела. Черквата Свети Пантелеймон построена през 1865 г. останала като част от манастира се намира на територията ха хотела и може да бъде посетена от гостите.

Адрес: Калитея, Greece

Удобства в Ammon Zeus Hotel

Гостите могат да ползват безплатен WiFi интернет в общите части.
Съоръжения и услуги:
- Басейн, Бар, Сауна, Хамам, Джакузи, Фитнес, Игрище, Караоке, Пране и гладене, Наемане на кола, Водни спортове (в близост), Ресторант, Бар на басейна. Шезлонги и чадъри, както и водни ски, джет ски и морски велосипеди се предлагат под наем на плажа. Барът на басейна и на плажа осигуряват на посетителите освежаващи напитки и леки закуски.
Настаняване:
Час на настаняване: 14:00
Час на напускане: 12:00
Хотелът работи от 28 април до 20 октомври

Стаи и настаняване в Ammon Zeus Hotel

Ammon Zeus има 112 стандартни стаи и 14 фамилни стаи. От стаята си можете да се насладите на панорамна гледка към залива.

Хранене, ресторанти и барове в Ammon Zeus Hotel

Ресторантът на хотела предлага традиционни гръцки ястия, приготвени от пресни продукти местно производство.

Почивка и забавления в Ammon Zeus Hotel

Хотелът разполага със СПА център с хидромасажна вана и малка фитнес зала, както и басейн с лятна тераса.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

7011лв
6274лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
6072лв
5335лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-12%
4914лв
4177лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1212лв
1100лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-9%
1001лв
889лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-11%
746лв
634лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
988лв
840лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1345лв
1197лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-11%
1640лв
1492лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-9%
3067лв
2607лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
4698лв
4238лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
3968лв
3508лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
3341лв
2916лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
3763лв
3338лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-11%
2831лв
2407лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
1952лв
1717лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
2268лв
2033лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-10%
1570лв
1334лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
7992лв
6982лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-13%
6735лв
5724лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
9018лв
8008лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
1818лв
1545лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
2175лв
1902лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
2470лв
2197лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-11%
9505лв
8243лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-13%
10376лв
9113лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
8418лв
7155лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1783лв
1562лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
2036лв
1815лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-11%
1478лв
1256лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
8752лв
7733лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
7873лв
6854лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-13%
6795лв
5776лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
4685лв
4120лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-12%
5444лв
4879лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-10%
3768лв
3202лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
847лв
720лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1406лв
1279лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-9%
1153лв
1026лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-11%
7587лв
6449лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
9014лв
7876лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
10195лв
9057лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
6232лв
5577лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
5397лв
4742лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
4368лв
3713лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
2470лв
2197лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-11%
1818лв
1545лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2175лв
1902лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-13%
2397лв
2037лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
3375лв
3015лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
2932лв
2573лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-12%
1298лв
1104лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
1553лв
1359лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-13%
1764лв
1569лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-11%
1041лв
923лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-11%
786лв
668лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
1252лв
1134лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-9%
1292лв
1168лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
826лв
702лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
1081лв
957лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-11%
1021лв
868лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
1487лв
1334лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
1276лв
1123лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
1097лв
933лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1352лв
1188лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
1563лв
1398лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
6577лв
5926лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
5565лв
4914лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
4341лв
3690лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
6157лв
5527лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
4201лв
3570лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
8719лв
7411лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
10351лв
9043лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-13%
5271лв
4641лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
11700лв
10392лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
1809лв
1538лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
2135лв
1864лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-13%
1988лв
1716лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-14%
2470лв
2197лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
2175лв
1902лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-13%
1818лв
1545лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
6455лв
5625лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-13%
2006лв
1705лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
6768лв
5753лв
22.07-02.08
на човек

11 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
7890лв
6875лв
22.07-02.08
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-13%
2579лв
2192лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
2658лв
2357лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
3038лв
2651лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-13%
2363лв
2062лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-13%
8818лв
7802лв
22.07-02.08
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-12%
7214лв
6384лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
3417лв
3031лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
5538лв
4707лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
2228лв
1948лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-13%
1871лв
1591лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
2524лв
2243лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-11%
1647лв
1484лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
1394лв
1231лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
1088лв
925лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
870лв
778лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-11%
1081лв
989лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-9%
615лв
523лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
870лв
778лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-11%
615лв
523лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
1081лв
989лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-9%
1254лв
1120лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-11%
898лв
763лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
1550лв
1415лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-9%
1874лв
1705лв
22-30 Май
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-9%
1129лв
960лв
22-30 Май
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1537лв
1368лв
22-30 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-11%
847лв
720лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
1406лв
1279лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-9%
1153лв
1026лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-11%
1233лв
1094лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-11%
927лв
788лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
1486лв
1347лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-9%
1466лв
1299лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-11%
1761лв
1594лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-9%
1109лв
942лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
1526лв
1381лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
1273лв
1128лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-11%
967лв
822лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1373лв
1237лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
907лв
771лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
1162лв
1026лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
1312лв
1115лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1771лв
1574лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-11%
2151лв
1954лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-9%
1460лв
1241лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
1817лв
1598лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
2112лв
1893лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
1893лв
1663лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
2188лв
1958лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-11%
1536лв
1306лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
2122лв
1804лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2734лв
2415лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
3240лв
2921лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
30333лв
27146лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-11%
1893лв
1663лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
26263лв
23076лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
1536лв
1306лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
21246лв
18059лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
3354лв
2851лв
24.06-08.07
на човек

14 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
4658лв
4155лв
24.06-08.07
на човек

14 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
2188лв
1958лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
4068лв
3565лв
24.06-08.07
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
878лв
746лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1082лв
950лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
5857лв
5162лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
1250лв
1119лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
4633лв
3938лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
6869лв
6174лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
5978лв
5361лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
4114лв
3497лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
5143лв
4526лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
1737лв
1477лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
2389лв
2129лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
2094лв
1834лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-12%
3822лв
3249лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
34891лв
29657лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
49103лв
43870лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
42738лв
37505лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
5453лв
4880лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
4723лв
4149лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
2470лв
2197лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-11%
2175лв
1902лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-13%
1818лв
1545лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
4349лв
3804лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-13%
4940лв
4394лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-11%
3635лв
3090лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
2077лв
1766лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
4395лв
3736лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
4368лв
3713лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
5397лв
4742лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
2485лв
2174лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-13%
2823лв
2511лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-11%
6232лв
5577лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-11%
6352лв
5692лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-10%
5466лв
4807лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
3635лв
3090лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
4349лв
3804лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-13%
4940лв
4394лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
2864лв
2561лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-11%
2026лв
1722лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
2485лв
2181лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
596лв
506лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
828лв
739лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
724лв
635лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-12%
1146лв
974лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
1350лв
1178лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-13%
1519лв
1347лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
10323лв
9235лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
4821лв
4308лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
3424лв
2911лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
7249лв
6161лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
8931лв
7844лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-12%
4189лв
3675лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
3628лв
3187лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
4197лв
3756лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
2939лв
2499лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
1570лв
1334лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
2268лв
2033лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
1952лв
1717лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-12%
1764лв
1569лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-11%
2117лв
1883лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-11%
1864лв
1630лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-13%
1298лв
1104лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1558лв
1324лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
1553лв
1359лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-13%
2198лв
1868лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
2733лв
2403лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-12%
3176лв
2846лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-10%
1162лв
1026лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-12%
907лв
771лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-15%
1373лв
1237лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
8692лв
7682лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
7822лв
6812лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-13%
6735лв
5724лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
7697лв
6542лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
10306лв
9151лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
9134лв
7979лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-13%
7386лв
6418лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-13%
6454лв
5486лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
8132лв
7164лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
7727лв
6708лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-13%
7927лв
6738лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
9885лв
8696лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
9015лв
7826лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-13%
8473лв
7454лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
6795лв
5776лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
9185лв
7996лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-13%
7927лв
6738лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
10210лв
9021лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
7051лв
6128лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-13%
6153лв
5230лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
7784лв
6861лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-12%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Ammon Zeus, Ammon Zeus halkidiki, Ammon Zeus kasandra, Ammon Zeus greece, Ammon Zeus халкидики, Ammon Zeus касандра, Ammon Zeus гърция, Ammon Zeus калитея, Ammon Zeus kalithea, Ammon Zeus 2023, Ammon Zeus цени, Ammon Zeus мнения, Ammon Zeus цени 2023, Ammon Zeus лято 2023, Ammon Zeus ранни записвания, Ammon Zeus last minute, Ammon Zeus Hotel, Ammon Zeus Hotel halkidiki, Ammon Zeus Hotel kasandra, Ammon Zeus Hotel greece, Ammon Zeus Hotel халкидики, Ammon Zeus Hotel касандра, Ammon Zeus Hotel гърция, Ammon Zeus Hotel калитея, Ammon Zeus Hotel kalithea, Ammon Zeus Hotel 2023, Ammon Zeus Hotel цени, Ammon Zeus Hotel мнения, Ammon Zeus Hotel цени 2023, Ammon Zeus Hotel лято 2023, Ammon Zeus Hotel ранни записвания, Ammon Zeus Hotel last minute, амон зевс, амон зевс халкидики, амон зевс касандра, амон зевс гърция, амон зевс калитея, амон зевс цени, амон зевс мнения, амон зевс цени 2023, амон зевс лято 2023, амон зевс ранни записвания, хотел амон зевс, хотел амон зевс халкидики, хотел амон зевс касандра, хотел амон зевс гърция, хотел амон зевс калитея, хотел амон зевс цени, хотел амон зевс мнения, хотел амон зевс цени 2023, хотел амон зевс лято 2023, хотел амон зевс ранни записвания, амон зеус, амон зеус халкидики, амон зеус касандра, амон зеус гърция, амон зеус калитея, амон зеус цени, амон зеус мнения, амон зеус цени 2023, амон зеус лято 2023, амон зеус ранни записвания, хотел амон зеус, хотел амон зеус халкидики, хотел амон зеус касандра, хотел амон зеус гърция, хотел амон зеус калитея, хотел амон зеус цени, хотел амон зеус мнения, хотел амон зеус цени 2023, хотел амон зеус лято 2023, хотел амон зеус ранни записвания

cache load