bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Ammon Zeus Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Ammon Zeus Hotel - Халкидики / Касандра, Калитея

Хотел Ammon Zeus е крайбрежен хотел, разположен непосредствено до чистия пясъчен плаж на Калитеа. Стаите на Ammon Zeus хотел имат прекрасна гледка към тюркоазеносините води и безкрайния пясъчен плаж, обхващащ частта от брега на Касандра около Калитеа. Хотелът е с обща площ от 5000 кв.м., а околоностите му предлагат множество ресторанти, барове и магазини. Ресторантът на хотела и рецепцията са изцяло реновирани през 2013г.

Местоположение на Ammon Zeus Hotel, Халкидики

Летището на Солун е само на около 80 км от хотела. Хотел Ammon Zeus е само на няколко крачки от ясното синьо море. Плажът е многократно наградени със син флаг на ЕС като един от най-чистите плажове. Хотел Ammon Zeus се намира само на пет минути пеша от центъра на Калитеа - един от най-оживените курорти на Халкидики, където можете да намерите много ресторанти, кафенета, магазини, бутици, клубове и барове и т.н. Нощният живот на Калитеа е най-интензивен в Халкидики.
Местоположението на хотела е и с археологическо значение, защото древния храм на Бог Амон Зевс се намира точно до него. На мястото където е построен Ammon Zeus Hotel се е намирал руски православен манастир. Фрагменти от стените на манастира са използвани за изграждането на хотела. Черквата Свети Пантелеймон построена през 1865 г. останала като част от манастира се намира на територията ха хотела и може да бъде посетена от гостите.

Адрес: Калитея, Greece

Удобства в Ammon Zeus Hotel

Гостите могат да ползват безплатен WiFi интернет в общите части.
Съоръжения и услуги:
- Басейн, Бар, Сауна, Хамам, Джакузи, Фитнес, Игрище, Караоке, Пране и гладене, Наемане на кола, Водни спортове (в близост), Ресторант, Бар на басейна. Шезлонги и чадъри, както и водни ски, джет ски и морски велосипеди се предлагат под наем на плажа. Барът на басейна и на плажа осигуряват на посетителите освежаващи напитки и леки закуски.
Настаняване:
Час на настаняване: 14:00
Час на напускане: 12:00
Хотелът работи от 28 април до 20 октомври

Стаи и настаняване в Ammon Zeus Hotel

Ammon Zeus има 112 стандартни стаи и 14 фамилни стаи. От стаята си можете да се насладите на панорамна гледка към залива.

Хранене, ресторанти и барове в Ammon Zeus Hotel

Ресторантът на хотела предлага традиционни гръцки ястия, приготвени от пресни продукти местно производство.

Почивка и забавления в Ammon Zeus Hotel

Хотелът разполага със СПА център с хидромасажна вана и малка фитнес зала, както и басейн с лятна тераса.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1153лв
1026лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-11%
1406лв
1279лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-9%
847лв
720лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
3107лв
2717лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-13%
2597лв
2207лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
3528лв
3139лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
565лв
480лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
768лв
684лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-11%
937лв
852лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-9%
1411лв
1200лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
1921лв
1709лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-11%
2343лв
2131лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-9%
565лв
480лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
768лв
684лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-11%
937лв
852лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-9%
4860лв
4375лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
4129лв
3645лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
3229лв
2744лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2485лв
2174лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-13%
2077лв
1766лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2823лв
2511лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
1351лв
1148лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1810лв
1607лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-11%
2189лв
1986лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-9%
1881лв
1697лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
1229лв
1045лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1586лв
1402лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
7011лв
6274лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-11%
4914лв
4177лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
6072лв
5335лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
2464лв
2234лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-9%
2042лв
1812лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-11%
1532лв
1302лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1558лв
1324лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1864лв
1630лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-13%
2117лв
1883лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
1577лв
1402лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-11%
1915лв
1739лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-9%
1169лв
994лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
706лв
600лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1171лв
1066лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-9%
961лв
855лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-11%
657лв
581лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
783лв
708лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
504лв
428лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
7927лв
6738лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
10210лв
9021лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-12%
9185лв
7996лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-13%
576лв
513лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-11%
703лв
639лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-9%
423лв
360лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
576лв
513лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-11%
703лв
639лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-9%
423лв
360лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
685лв
582лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
2430лв
2192лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
2051лв
1812лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
1592лв
1353лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1058лв
955лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
889лв
786лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
932лв
815лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-13%
779лв
662лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1058лв
942лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-11%
779лв
662лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
932лв
815лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-13%
1058лв
942лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
1270лв
1080лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
1729лв
1539лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-11%
2109лв
1918лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-9%
1001лв
889лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-11%
1212лв
1100лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-9%
746лв
634лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
15534лв
13665лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
14166лв
12297лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-13%
12457лв
10589лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
8669лв
7711лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-11%
6386лв
5428лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
7644лв
6686лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-13%
4914лв
4177лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
6072лв
5335лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
7011лв
6274лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
3621лв
3174лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
4142лв
3696лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-11%
2978лв
2531лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1394лв
1231лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
1647лв
1484лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
1088лв
925лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
3968лв
3508лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
3067лв
2607лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
4698лв
4238лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
1563лв
1398лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-11%
1352лв
1188лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
1097лв
933лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
9185лв
7996лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-13%
7927лв
6738лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
10210лв
9021лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-12%
3341лв
2916лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-13%
3763лв
3338лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-11%
2831лв
2407лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
7727лв
6708лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-13%
8473лв
7454лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
6795лв
5776лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
1694лв
1440лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
2305лв
2051лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-11%
2811лв
2557лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-9%
2050лв
1812лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
1591лв
1353лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
2430лв
2191лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
4129лв
3645лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
3229лв
2744лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
4860лв
4375лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
2673лв
2398лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
1835лв
1560лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
2294лв
2019лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
7242лв
6348лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
5955лв
5062лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
8285лв
7392лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-11%
2268лв
2033лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
1570лв
1334лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1952лв
1717лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
2470лв
2197лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-11%
2175лв
1902лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-13%
1818лв
1545лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
4636лв
3941лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
6035лв
5339лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-12%
5413лв
4717лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-13%
5662лв
4813лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
6439лв
5590лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-13%
7061лв
6211лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-12%
8641лв
7452лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-14%
7927лв
6738лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
9232лв
8042лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-13%
2175лв
1902лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-13%
2470лв
2197лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-11%
1818лв
1545лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
4723лв
4149лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
5453лв
4880лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
3822лв
3249лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
8473лв
7454лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-12%
7727лв
6708лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-13%
6795лв
5776лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
8418лв
7155лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
10376лв
9113лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
9505лв
8243лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-13%
1719лв
1461лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
2278лв
2020лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
2025лв
1767лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-13%
1692лв
1439лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
2251лв
1998лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-11%
1998лв
1745лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-13%
4347лв
3809лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
4979лв
4442лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
3582лв
3045лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
7992лв
6982лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-13%
6735лв
5724лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
9018лв
8008лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
1893лв
1663лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
2188лв
1958лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
1536лв
1306лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2036лв
1815лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-11%
1783лв
1562лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
1478лв
1256лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
6552лв
5569лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
8096лв
7113лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
9348лв
8365лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-11%
5444лв
4879лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
4685лв
4120лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
3768лв
3202лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
4048лв
3557лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
4674лв
4183лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
3276лв
2785лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
4794лв
4075лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
5865лв
5145лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
6750лв
6031лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
8316лв
7208лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-13%
7384лв
6276лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
9062лв
7954лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-12%
3630лв
3253лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
2512лв
2135лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
3124лв
2747лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
1252лв
1134лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-9%
786лв
668лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1041лв
923лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-11%
826лв
702лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1292лв
1168лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
1081лв
957лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-11%
3478лв
3092лв
1-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-11%
4209лв
3822лв
1-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-9%
2578лв
2191лв
1-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1373лв
1237лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
1162лв
1026лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
907лв
771лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
5598лв
4759лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
6530лв
5691лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-13%
7276лв
6437лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
1893лв
1663лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
1536лв
1306лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1876лв
1678лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
2188лв
1958лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-11%
1623лв
1425лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
1317лв
1119лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
7587лв
6449лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
4199лв
3569лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
9014лв
7876лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-13%
10195лв
9057лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-11%
1737лв
1477лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
6063лв
5433лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
2094лв
1834лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
2389лв
2129лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-11%
5228лв
4598лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
11639лв
10135лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-13%
10022лв
8519лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
12957лв
11454лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
4368лв
3713лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
6232лв
5577лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-11%
5397лв
4742лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
10210лв
9021лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
7927лв
6738лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
5453лв
4880лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
3822лв
3249лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
9185лв
7996лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-13%
4723лв
4149лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
1558лв
1324лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
2117лв
1883лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-11%
1864лв
1630лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-13%
6636лв
5934лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-11%
4680лв
3978лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
5751лв
5049лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
2658лв
2357лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
2363лв
2062лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
2006лв
1705лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
1719лв
1461лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
2025лв
1767лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-13%
2278лв
2020лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
2932лв
2573лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
3375лв
3015лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
2397лв
2037лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
7784лв
6861лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
7051лв
6128лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
6153лв
5230лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
6848лв
5821лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
8378лв
7351лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
9643лв
8616лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
2006лв
1705лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
2363лв
2062лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-13%
2658лв
2357лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
7384лв
6276лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
9340лв
8233лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
8461лв
7354лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-13%
3347лв
2991лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
2368лв
2013лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2904лв
2549лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
1764лв
1569лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
1553лв
1359лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-13%
1298лв
1104лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
8641лв
7452лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-14%
9232лв
8042лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-13%
7927лв
6738лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
4464лв
4004лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
3066лв
2606лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
3842лв
3383лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
282лв
240лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
469лв
426лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-9%
384лв
342лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-11%
1273лв
1128лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-11%
1526лв
1381лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
967лв
822лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
4552лв
3869лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
6695лв
6012лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
5725лв
5042лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
1162лв
1026лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
1373лв
1237лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
907лв
771лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1487лв
1334лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
6356лв
5542лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-13%
6386лв
5428лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
8344лв
7386лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
7102лв
6289лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
1021лв
868лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
5424лв
4610лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
7473лв
6516лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-13%
1276лв
1123лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
1563лв
1398лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
1352лв
1188лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
2768лв
2352лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
4166лв
3750лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
1097лв
933лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
3498лв
3065лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
3539лв
3124лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
4004лв
3571лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
2886лв
2453лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
4341лв
3690лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
6577лв
5926лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
5565лв
4914лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
3287лв
2934лв
25.06-05.07
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
1352лв
1188лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
2865лв
2512лв
25.06-05.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
2355лв
2002лв
25.06-05.07
на човек

10 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
1563лв
1398лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
1097лв
933лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
5284лв
4736лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
4505лв
4039лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
7587лв
6449лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
3107лв
2641лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
10351лв
9043лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-13%
9544лв
8406лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-12%
11700лв
10392лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
8719лв
7411лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
3879лв
3413лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
4553лв
4005лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
3653лв
3105лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
8674лв
7536лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-13%
6269лв
5445лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-13%
1117лв
973лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-13%
1242лв
1097лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-12%
6890лв
6067лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-12%
962лв
818лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
5492лв
4668лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
4723лв
4149лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
546лв
464лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
779лв
697лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
675лв
593лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
3822лв
3249лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
5453лв
4880лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
3176лв
2846лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
2198лв
1868лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
2733лв
2403лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
10210лв
9021лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
8752лв
7733лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
9185лв
7996лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-13%
7873лв
6854лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-13%
6795лв
5776лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
7927лв
6738лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
1818лв
1545лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
9015лв
7826лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-13%
9885лв
8696лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
2175лв
1902лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
2470лв
2197лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
7927лв
6738лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
6006лв
5105лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
7421лв
6520лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
8569лв
7668лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-11%
5453лв
4880лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
1558лв
1324лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
1818лв
1545лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
4723лв
4149лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
3822лв
3249лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1864лв
1630лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-13%
2117лв
1883лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
2470лв
2197лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
2175лв
1902лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-13%
2485лв
2174лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-13%
2823лв
2511лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
2077лв
1766лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
7061лв
6211лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-12%
2268лв
2033лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
1952лв
1717лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
5662лв
4813лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1570лв
1334лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
6439лв
5590лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-13%
5662лв
4813лв
15-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
7526лв
6676лв
15-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
6682лв
5833лв
15-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
9550лв
8118лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
10988лв
9555лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-13%
12160лв
10727лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
12110лв
10293лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
13663лв
11847лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
14906лв
13090лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
9701лв
8409лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-13%
3417лв
3031лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
7051лв
6128лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-13%
7214лв
6384лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-12%
3038лв
2651лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-13%
10572лв
9280лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-12%
7784лв
6861лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-12%
7890лв
6875лв
22.07-02.08
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-13%
8818лв
7802лв
22.07-02.08
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
6455лв
5625лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
5538лв
4707лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
6768лв
5753лв
22.07-02.08
на човек

11 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
8614лв
7322лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
2579лв
2192лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
6153лв
5230лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
6930лв
6007лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-13%
7551лв
6628лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
6153лв
5230лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
32064лв
28372лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-12%
24612лв
20920лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
28691лв
24999лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-13%
2658лв
2357лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-11%
9872лв
8579лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-13%
2006лв
1705лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
10897лв
9605лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
2363лв
2062лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-13%
8614лв
7322лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
2278лв
2020лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-11%
2025лв
1767лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-13%
1719лв
1461лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
1410лв
1226лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-13%
1557лв
1372лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
1231лв
1046лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
9845лв
8368лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
3621лв
3174лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
11087лв
9611лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-13%
4142лв
3696лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-11%
2978лв
2531лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
12082лв
10605лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
3571лв
3132лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
2928лв
2489лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
4093лв
3654лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
2228лв
1948лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-13%
2524лв
2243лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
1871лв
1591лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
3176лв
2846лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
2730лв
2321лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
3895лв
3486лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-11%
3373лв
2964лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
2198лв
1868лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
2733лв
2403лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
7422лв
6309лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
9258лв
8144лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
10776лв
9662лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
1818лв
1545лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
2470лв
2197лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
2175лв
1902лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-13%
15356лв
13590лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
1818лв
1545лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
1558лв
1324лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1298лв
1104лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
13744лв
11979лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
11768лв
10003лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
2470лв
2197лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
1553лв
1359лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-13%
2175лв
1902лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-13%
1864лв
1630лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-13%
1764лв
1569лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
2117лв
1883лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
1394лв
1231лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
1647лв
1484лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
1088лв
925лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1028лв
874лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
1680лв
1526лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-9%
1385лв
1231лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-11%
1486лв
1347лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-9%
1466лв
1299лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-11%
1761лв
1594лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-9%
1233лв
1094лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-11%
927лв
788лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
1109лв
942лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
617лв
547лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-11%
6075лв
5164лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
464лв
394лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
743лв
674лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-9%
8963лв
8051лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
7655лв
6744лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
11198лв
10035лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
7751лв
6589лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
9638лв
8475лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
3423лв
2910лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1270лв
1079лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1647лв
1484лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
725лв
617лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1088лв
925лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
4581лв
4068лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-11%
5520лв
5007лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-9%
1922лв
1731лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
1098лв
989лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
929лв
821лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
1626лв
1436лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
1394лв
1231лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
929лв
821лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
1162лв
1026лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
907лв
771лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1098лв
989лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
1373лв
1237лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
725лв
617лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
907лв
771лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
1162лв
1026лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
1373лв
1237лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
697лв
615лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
544лв
462лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
824лв
742лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
1902лв
1617лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
3054лв
2712лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-11%
1771лв
1574лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-11%
3680лв
3338лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-9%
2151лв
1954лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-9%
3067лв
2782лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-9%
2282лв
1940лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1312лв
1115лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
2545лв
2260лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-11%
2453лв
2225лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-9%
2036лв
1808лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-11%
1521лв
1293лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1460лв
1241лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
1817лв
1598лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
2112лв
1893лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
1855лв
1630лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
4085лв
3682лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
3390лв
3057лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
1498лв
1273лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
2869лв
2535лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
2696лв
2431лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
2225лв
1892лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
2279лв
2014лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
2687лв
2284лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
3459лв
3056лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
1764лв
1500лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
2150лв
1925лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
1563лв
1398лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-11%
1352лв
1188лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
1097лв
933лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1623лв
1425лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
1317лв
1119лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
3713лв
3156лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
5669лв
5112лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
4784лв
4227лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
1876лв
1678лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-11%
3943лв
3458лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
4533лв
4049лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-11%
3229лв
2744лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
3240лв
2921лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
2734лв
2415лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
2122лв
1804лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
4658лв
4155лв
24.06-08.07
на човек

14 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
2950лв
2604лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
2306лв
1960лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
30333лв
27146лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-11%
3471лв
3125лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
4068лв
3565лв
24.06-08.07
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
21246лв
18059лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
3354лв
2851лв
24.06-08.07
на човек

14 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
26263лв
23076лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
1250лв
1119лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
4029лв
3425лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
5893лв
5289лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
1082лв
950лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
878лв
746лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
5058лв
4454лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
5978лв
5361лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
4114лв
3497лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
5143лв
4526лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
3435лв
3087лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
2929лв
2581лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
2317лв
1969лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
3810лв
3414лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
2645лв
2249лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
2149лв
1827лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
2684лв
2362лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
3127лв
2805лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
3289лв
2892лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
3895лв
3486лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
49103лв
43870лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
42738лв
37505лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
34891лв
29657лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
6006лв
5105лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
2730лв
2321лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
8569лв
7668лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-11%
7421лв
6520лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
3373лв
2964лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
2175лв
1902лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-13%
2470лв
2197лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
1818лв
1545лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
2470лв
2197лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
1818лв
1545лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
2175лв
1902лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-13%
2175лв
1902лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-13%
1818лв
1545лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2470лв
2197лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-11%
3276лв
2785лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
4395лв
3736лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
2823лв
2511лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
5466лв
4807лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
2485лв
2174лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-13%
2077лв
1766лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
4674лв
4183лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-11%
4048лв
3557лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
6352лв
5692лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
2077лв
1766лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
5397лв
4742лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
6232лв
5577лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-11%
3276лв
2785лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2823лв
2511лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
4674лв
4183лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
4368лв
3713лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
2485лв
2174лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-13%
4048лв
3557лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
2730лв
2321лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
3895лв
3486лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
3373лв
2964лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
1818лв
1545лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2175лв
1902лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-13%
2470лв
2197лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-11%
4594лв
4114лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
3197лв
2717лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
3961лв
3482лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
4048лв
3557лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
7316лв
6554лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
4674лв
4183лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-11%
3373лв
2964лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
6304лв
5542лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
3895лв
3486лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
1764лв
1569лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-11%
1298лв
1104лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
3822лв
3249лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
4536лв
3963лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-13%
2730лв
2321лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
1553лв
1359лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-13%
3276лв
2785лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
5080лв
4318лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
5126лв
4553лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-11%
2577лв
2289лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-11%
1925лв
1636лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
2282лв
1993лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-13%
3294лв
2892лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
1952лв
1659лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
2604лв
2311лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-11%
2682лв
2280лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
2309лв
2016лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-13%
3800лв
3398лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
6468лв
5671лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
4295лв
3767лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
2864лв
2561лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-11%
2485лв
2181лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
2026лв
1722лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
7407лв
6610лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-11%
4921лв
4393лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
3524лв
2995лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
5310лв
4514лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
4345лв
3809лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
4189лв
3675лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
3573лв
3037лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
3424лв
2911лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2397лв
2037лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
2739лв
2328лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
2932лв
2573лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
3351лв
2940лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-12%
3375лв
3015лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-11%
3857лв
3446лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
4971лв
4435лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
4821лв
4308лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
5799лв
5174лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
5069лв
4444лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
4169лв
3543лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
5799лв
5174лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
4169лв
3543лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
5069лв
4444лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
1350лв
1178лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-13%
1146лв
974лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
1519лв
1347лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-11%
4142лв
3696лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-11%
3621лв
3174лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
2978лв
2531лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
5786лв
5169лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-11%
4109лв
3493лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
5027лв
4410лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
2006лв
1705лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
2363лв
2062лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-13%
2658лв
2357лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
724лв
635лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
596лв
506лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
828лв
739лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
1146лв
974лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1350лв
1178лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-13%
1519лв
1347лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
4821лв
4308лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-11%
4189лв
3675лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
3424лв
2911лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
8931лв
7844лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
7249лв
6161лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
10323лв
9235лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-11%
2875лв
2524лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
3318лв
2967лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
2340лв
1989лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
4197лв
3756лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
2939лв
2499лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
3628лв
3187лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
1898лв
1614лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
2255лв
1971лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-13%
2550лв
2266лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
4048лв
3557лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
3276лв
2785лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
4674лв
4183лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-11%
5453лв
4880лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
4723лв
4149лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
3822лв
3249лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1570лв
1334лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1952лв
1717лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
2268лв
2033лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
3175лв
2825лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-11%
2796лв
2445лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-13%
2337лв
1986лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
3528лв
3139лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
2597лв
2207лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
3107лв
2717лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-13%
3888лв
3397лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-13%
3276лв
2785лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
4394лв
3903лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
1058лв
942лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-11%
2733лв
2403лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%