bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Ammon Zeus Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Ammon Zeus Hotel - Халкидики / Касандра, Калитея

Промоции в Ammon Zeus Hotel, Калитея

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 14.10.2023 , за резервации, направени преди 15.02.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

444лв
292лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-34%
497лв
397лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-20%
365лв
292лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
738лв
464лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-37%
844лв
675лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-20%
580лв
464лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1125лв
932лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-17%
967лв
773лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1231лв
1037лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-16%
387лв
309лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-20%
255лв
204лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
334лв
204лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-39%
382лв
306лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
580лв
464лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-20%
501лв
306лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-39%
501лв
306лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-39%
580лв
464лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-20%
382лв
306лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
892лв
714лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1169лв
714лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-39%
1354лв
1083лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-20%
1354лв
1083лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-20%
892лв
714лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1169лв
714лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-39%
1292лв
812лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-37%
1477лв
1181лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-20%
1015лв
812лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
844лв
675лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-20%
580лв
464лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
738лв
464лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-37%
2153лв
1815лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-16%
1969лв
1630лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-17%
1692лв
1354лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1231лв
1037лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-16%
1125лв
932лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-17%
967лв
773лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%

Хотел Ammon Zeus е крайбрежен хотел, разположен непосредствено до чистия пясъчен плаж на Калитеа. Стаите на Ammon Zeus хотел имат прекрасна гледка към тюркоазеносините води и безкрайния пясъчен плаж, обхващащ частта от брега на Касандра около Калитеа. Хотелът е с обща площ от 5000 кв.м., а околоностите му предлагат множество ресторанти, барове и магазини. Ресторантът на хотела и рецепцията са изцяло реновирани през 2013г.

Местоположение на Ammon Zeus Hotel, Халкидики

Летището на Солун е само на около 80 км от хотела. Хотел Ammon Zeus е само на няколко крачки от ясното синьо море. Плажът е многократно наградени със син флаг на ЕС като един от най-чистите плажове. Хотел Ammon Zeus се намира само на пет минути пеша от центъра на Калитеа - един от най-оживените курорти на Халкидики, където можете да намерите много ресторанти, кафенета, магазини, бутици, клубове и барове и т.н. Нощният живот на Калитеа е най-интензивен в Халкидики.
Местоположението на хотела е и с археологическо значение, защото древния храм на Бог Амон Зевс се намира точно до него. На мястото където е построен Ammon Zeus Hotel се е намирал руски православен манастир. Фрагменти от стените на манастира са използвани за изграждането на хотела. Черквата Свети Пантелеймон построена през 1865 г. останала като част от манастира се намира на територията ха хотела и може да бъде посетена от гостите.

Адрес: Калитея, Greece

Удобства в Ammon Zeus Hotel

Гостите могат да ползват безплатен WiFi интернет в общите части.
Съоръжения и услуги:
- Басейн, Бар, Сауна, Хамам, Джакузи, Фитнес, Игрище, Караоке, Пране и гладене, Наемане на кола, Водни спортове (в близост), Ресторант, Бар на басейна. Шезлонги и чадъри, както и водни ски, джет ски и морски велосипеди се предлагат под наем на плажа. Барът на басейна и на плажа осигуряват на посетителите освежаващи напитки и леки закуски.
Настаняване:
Час на настаняване: 14:00
Час на напускане: 12:00
Хотелът работи от 28 април до 20 октомври

Стаи и настаняване в Ammon Zeus Hotel

Ammon Zeus има 112 стандартни стаи и 14 фамилни стаи. От стаята си можете да се насладите на панорамна гледка към залива.

Хранене, ресторанти и барове в Ammon Zeus Hotel

Ресторантът на хотела предлага традиционни гръцки ястия, приготвени от пресни продукти местно производство.

Почивка и забавления в Ammon Zeus Hotel

Хотелът разполага със СПА център с хидромасажна вана и малка фитнес зала, както и басейн с лятна тераса.

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 14.10.2023 , за резервации, направени преди 15.02.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1507лв
1206лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1969лв
1667лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
1784лв
1483лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-17%
923лв
580лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-37%
725лв
580лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1055лв
844лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-20%
725лв
580лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
923лв
580лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-37%
1055лв
844лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-20%
7562лв
6216лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
6730лв
5384лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
8116лв
6770лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-17%
11514лв
9211лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
13494лв
11191лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-17%
12703лв
10400лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-18%
1406лв
1165лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-17%
1209лв
967лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1538лв
1296лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-16%
1092лв
874лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-20%
960лв
610лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-36%
763лв
610лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
1213лв
1002лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-17%
1055лв
844лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1318лв
1107лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-16%
2769лв
2215лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
3758лв
3007лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-20%
3363лв
2215лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-34%
7415лв
5932лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-20%
9261лв
7778лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-16%
8523лв
7040лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-17%
1015лв
812лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1292лв
812лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-37%
1477лв
1181лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-20%
1110лв
730лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-34%
912лв
730лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1242лв
994лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-20%
4538лв
3861лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-15%
3384лв
2707лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
4077лв
3400лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-17%
1015лв
812лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1477лв
1181лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-20%
1292лв
812лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-37%
1167лв
934лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-20%
837лв
670лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1035лв
670лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-35%
8461лв
7138лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-16%
7723лв
6400лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-17%
6615лв
5292лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2813лв
2329лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-17%
2417лв
1934лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
3076лв
2593лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-16%
3938лв
3261лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-17%
3384лв
2707лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
4307лв
3630лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-16%
1688лв
1397лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-17%
1846лв
1556лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-16%
1450лв
1160лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
2175лв
1833лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-16%
1991лв
1648лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-17%
1714лв
1371лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-20%
6121лв
5062лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-17%
5792лв
4732лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-18%
5297лв
4237лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-20%
1613лв
1109лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-31%
1798лв
1452лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-19%
1337лв
1069лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
4483лв
3586лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-20%
3164лв
2531лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-20%
3955лв
2531лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-36%
2018лв
1329лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-34%
835лв
510лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-39%
2255лв
1804лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-20%
1661лв
1329лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
637лв
510лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
967лв
773лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-20%
870лв
696лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1107лв
696лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-37%
1266лв
1013лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-20%
3815лв
3052лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
692лв
554лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1073лв
700лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-35%
875лв
700лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1205лв
964лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-20%
956лв
765лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-20%
5134лв
4107лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-20%
4606лв
3052лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-34%
851лв
554лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-35%
35834лв
29023лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-19%
32567лв
26054лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
38009лв
31397лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-17%
6328лв
5253лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-17%
5379лв
4303лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
6961лв
5885лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
5525лв
4697лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-15%
4972лв
4143лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-17%
4141лв
3313лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
5785лв
4628лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
6498лв
5341лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-18%
6972лв
5816лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-17%
4572лв
3816лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-17%
4256лв
3500лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-18%
3780лв
3024лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1406лв
1165лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-17%
1538лв
1296лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-16%
1209лв
967лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
3494лв
2914лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-17%
1969лв
1630лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-17%
1692лв
1354лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
3890лв
3310лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
2900лв
2320лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
2153лв
1815лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-16%
1692лв
1354лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
2153лв
1815лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-16%
1969лв
1630лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-17%
7345лв
6074лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-17%
6356лв
5085лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
6950лв
5679лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-18%
1090лв
872лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-20%
1367лв
872лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-36%
1552лв
1241лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-20%
580лв
523лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
382лв
325лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
501лв
444лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-11%
1354лв
1083лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-20%
1169лв
714лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-39%
892лв
714лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
633лв
568лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
554лв
488лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
435лв
370лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1055лв
946лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
725лв
616лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
923лв
814лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
9507лв
7817лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-18%
7068лв
5654лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
8532лв
6287лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-26%
1589лв
1271лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-20%
945лв
756лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1182лв
756лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-36%
1341лв
1072лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-20%
1404лв
902лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-36%
1128лв
902лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1701лв
1361лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-20%
1961лв
1284лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-35%
1605лв
1284лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1240лв
992лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1517лв
992лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-35%
2198лв
1759лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-20%
1277лв
1022лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1554лв
1022лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-34%
1739лв
1391лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-20%
2160лв
1768лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-18%
1923лв
1372лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-29%
1567лв
1253лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
4765лв
4076лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-14%
3445лв
2756лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
4237лв
3548лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-16%
1995лв
1688лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-15%
2918лв
2466лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-15%
1534лв
1227лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
2259лв
1807лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2654лв
2203лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-17%
1811лв
1504лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-17%
1837лв
1603лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-13%
2022лв
1788лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-12%
1560лв
1326лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
4485лв
3731лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-17%
3773лв
3019лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
4960лв
4205лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
3226лв
2581лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
3919лв
3273лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-16%
4380лв
3735лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
1969лв
1715лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-13%
1125лв
932лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-17%
1231лв
1037лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-16%
2153лв
1900лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-12%
1692лв
1438лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
967лв
773лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1934лв
1644лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
1846лв
1556лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-16%
2461лв
2171лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
2250лв
1960лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-13%
1450лв
1160лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1688лв
1397лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-17%
3384лв
2707лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
4077лв
3400лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-17%
4538лв
3861лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
1406лв
1225лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-13%
1209лв
1027лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1538лв
1357лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-12%
1701лв
1440лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-15%
1305лв
1044лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1543лв
1281лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-17%
4846лв
4108лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-15%
4384лв
3646лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-17%
3692лв
2953лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-20%
5814лв
4817лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-17%
6368лв
5371лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-16%
4984лв
3987лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-20%
5538лв
4694лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-15%
4219лв
3375лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
5011лв
4167лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-17%
1846лв
1569лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
2123лв
1846лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-13%
2307лв
2030лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-12%
6645лв
5506лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-17%
7278лв
6138лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-16%
5696лв
4556лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1191лв
1036лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
1296лв
1142лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
1033лв
878лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
2153лв
1900лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-12%
1969лв
1715лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-13%
1692лв
1438лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
2250лв
1863лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-17%
1934лв
1547лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-20%
2461лв
2074лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-16%
2153лв
1900лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-12%
1692лв
1438лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
1969лв
1715лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-13%
1538лв
1296лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-16%
1406лв
1165лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-17%
1209лв
967лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-20%
725лв
580лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-20%
844лв
699лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-17%
923лв
778лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-16%
844лв
699лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-17%
725лв
580лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-20%
923лв
778лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-16%
1554лв
1022лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-34%
1277лв
1022лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-20%
1739лв
1391лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-20%
1277лв
1022лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-20%
1554лв
1022лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-34%
1739лв
1391лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-20%
547лв
438лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
692лв
554лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
851лв
554лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-35%
666лв
438лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-34%
956лв
765лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-20%
745лв
596лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-20%
629лв
408лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-35%
708лв
566лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-20%
510лв
408лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1198лв
1018лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
1725лв
1545лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-10%
1514лв
1334лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
1107лв
977лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-12%
870лв
740лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
1266лв
1135лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-10%
1015лв
863лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
1477лв
1324лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-10%
1292лв
1140лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-12%
7252лв
5802лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-20%
6514лв
4325лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-34%
5407лв
4325лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
3992лв
3226лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-19%
3728лв
2765лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-26%
3332лв
2666лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
7676лв
6307лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-18%
8230лв
6861лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-17%
6844лв
5475лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
5434лв
4466лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-18%
5829лв
4862лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-17%
4840лв
3872лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
14192лв
11861лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-16%
13177лв
10846лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-18%
11653лв
9322лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
7415лв
5932лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
9031лв
7548лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-16%
8385лв
6902лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-18%
8247лв
6764лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-18%
8801лв
7318лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-17%
7415лв
5932лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
7069лв
5798лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-18%
7544лв
6273лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-17%
6356лв
5085лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
8293лв
6912лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-17%
7740лв
6358лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-18%
6908лв
5527лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
7968лв
6374лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
9584лв
7990лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-17%
8938лв
7344лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-18%
4430лв
3544лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
6276лв
5020лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-20%
5537лв
3544лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-36%
3857лв
2531лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-34%
3164лв
2531лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
4318лв
3455лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-20%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Ammon Zeus, Ammon Zeus halkidiki, Ammon Zeus kasandra, Ammon Zeus greece, Ammon Zeus халкидики, Ammon Zeus касандра, Ammon Zeus гърция, Ammon Zeus калитея, Ammon Zeus kalithea, Ammon Zeus 2023, Ammon Zeus цени, Ammon Zeus мнения, Ammon Zeus цени 2023, Ammon Zeus лято 2023, Ammon Zeus ранни записвания, Ammon Zeus last minute, Ammon Zeus Hotel, Ammon Zeus Hotel halkidiki, Ammon Zeus Hotel kasandra, Ammon Zeus Hotel greece, Ammon Zeus Hotel халкидики, Ammon Zeus Hotel касандра, Ammon Zeus Hotel гърция, Ammon Zeus Hotel калитея, Ammon Zeus Hotel kalithea, Ammon Zeus Hotel 2023, Ammon Zeus Hotel цени, Ammon Zeus Hotel мнения, Ammon Zeus Hotel цени 2023, Ammon Zeus Hotel лято 2023, Ammon Zeus Hotel ранни записвания, Ammon Zeus Hotel last minute, амон зевс, амон зевс халкидики, амон зевс касандра, амон зевс гърция, амон зевс калитея, амон зевс цени, амон зевс мнения, амон зевс цени 2023, амон зевс лято 2023, амон зевс ранни записвания, хотел амон зевс, хотел амон зевс халкидики, хотел амон зевс касандра, хотел амон зевс гърция, хотел амон зевс калитея, хотел амон зевс цени, хотел амон зевс мнения, хотел амон зевс цени 2023, хотел амон зевс лято 2023, хотел амон зевс ранни записвания, амон зеус, амон зеус халкидики, амон зеус касандра, амон зеус гърция, амон зеус калитея, амон зеус цени, амон зеус мнения, амон зеус цени 2023, амон зеус лято 2023, амон зеус ранни записвания, хотел амон зеус, хотел амон зеус халкидики, хотел амон зеус касандра, хотел амон зеус гърция, хотел амон зеус калитея, хотел амон зеус цени, хотел амон зеус мнения, хотел амон зеус цени 2023, хотел амон зеус лято 2023, хотел амон зеус ранни записвания